Content1 | col2

HMS

I Nettpartner har alle et ansvar for HMS, og vi jobber systematisk med forebyggende tiltak i alle våre arbeidsoppgaver. Risikovurderinger gjøres allerede ved befaring av prosjektet og oppdateres gjennom prosjektets levetid. Sammen med «Sikker Jobbanalyser» utgjør risikovurderinger, med tilhørende risikoreduserende tiltak, fundamentet i vårt HMS-arbeid.

Vi gjennomfører løpende en rekke andre forebyggende tiltak, for eksempel:

 

ABS-kontroller (Aktivitetsbasert sikkerhetskontroller):

  • Nettpartner ABS-kontroller er besøk ute på prosjektanleggene hvor lederen sammen med de ansatte går gjennom en sjekkliste over bla etablerte sikkerhetstiltak, verneutstyr og risikobildet. For oss er synlig og tilstedeværende ledelse som setter HMS på dagsorden en vesentlig del av det holdningsskapende arbeidet

Sikker jobbanalyser:

  • Nettpartners ansatte utfører alltid SJA før en jobb påbegynnes, og sikrer at nødvendige forholdsregler er tatt. Våre SJA-skjemaer er elektroniske og tilgjengelige på nettbrett. Dette sikrer også god lagring og dokumentasjon av de operative vurderingene

Innmeldinger av hendelser:

  • Nettpartner har verktøy som gjør det enkelt å melde fra om konkrete hendelser og RUH’er. Ansatte kan bruke både app, intranett eller papirskjemaer. Gjennom innrapportering får vi kunnskap om hvorfor hendelser oppstår og om risikoelementer i vårt arbeid. Kunnskapen bruker vi videre i vårt forebyggende arbeid som opplæring, innhold i instrukser og sjekkliste. Fokus på å melde inn saker gjør oss bevisste på egen og andres sikkerhet, og synliggjør viktigheten av å følge rutinene vi har dokumentert i vårt styringssystem

 

Samhandlingsmøter og revisjon hos våre underleverandører:

  • Nettpartner har revisjon og samhandlingsmøter med våre underleverandører. Hensikten er å sikre at de som jobber for oss har tilfredsstillende kompetanse, godkjenninger og styring på sine leveranser.

Systematisk og langsiktig satsning på forebyggende HMS-arbeid har gitt Nettpartner blant bransjens laveste skadetall.

Kjetil Haukebø

Kjetil Haukebø

HMS / K-sjef
Mobil: 414 88 661
Send e-post »