Content1 | col2

Leverandørkrav

En oversikt over Nettpartner sine leverandørkrav.

Underentreprenører

Underentreprenører til Nettpartner skal ha et selvstendig ansvar for arbeidene, og det forventes at man aksepterer og setter seg inn i alle krav fra Byggherre/oppdragsgiver. NS-standard for underentreprenør følger av den NS-standard som regulerer avtaleforholdet mellom Byggherre/Oppdragsgiver og Nettpartner.

HMS

Nettpartner forventer at leverandører og samarbeidspartnere deltar aktivt i arbeidet med å gjøre felles arbeidsplasser trygge og å redusere den effekten arbeidsrelaterte aktiviteter påfører naturen og omgivelsene. En eventuell avtaleinngåelse med Nettpartner forutsetter at Leverandøren/underentreprenøren består Nettpartners HMS-revisjon, og at Nettpartner har rett til å revidere leverandøren minst hvert 3. år.

 

Etiske retningslinjer

Nettpartner krever at leverandører skal følge og etterleve Nettpartners etiske retningslinjer (PDF).

Sentrale punkter for leverandørene er:

 

God forretningsskikk: Nettpartner ønsker en rettferdig og åpen konkurranse i alle markeder, både nasjonalt og internasjonalt. Leverandører og andre forretningsforbindelser som opptrer på vegne av Nettpartner, skal unngå personlige fordeler av enhver art. Det tas avstand fra ulovlig samarbeid og man forventer at leverandører opptrer i samsvar med god forretningsskikk. Dette gjelder i forhold til konkurrenter så vel som til kunder og egne leverandører.

 

 Sosiale medier: Leverandørens ansatte skal være varsom med å legge ut informasjon, bilder eller innlegg på sosial medier som er relatert til Nettpartner. Det må også utvises respekt for immaterielle rettigheter og copyright-beskyttet materiale.

 

Varsling: Ingen varsler skal bli diskriminert eller på noen måte straffet for å ha varslet i god tro.

 

Lønns- og arbeidsvilkår: Leverandøren skal følge alle gjeldende krav til lønns- og arbeidsforhold. For arbeid utført i Norge skal arbeidstagere ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av norsk tariffavtale. For varer og tjenester produsert i utlandet videreføres krav om at lønns- og arbeidsvilkår skal være iht. landets tariff. Leverandøren skal ta etiske og sosiale hensyn ved produksjon av varene som skal leveres og det henvises spesielt til ILOs kjernekonvensjoner;

  • Retten til organisering og til å inngå kollektive avtaler
  • Forbud mot slave- og tvangsarbeid
  • Forbud mot barnearbeid
  • Forbud mot diskriminering