Prosjektleder

Prosjektleder

God prosjektledelse er en kritisk suksessfaktor. En prosjektleder hos oss har det fulle tekniske og økonomiske ansvaret for gjennomføringen av et oppdrag/prosjekt. 

I dette inngår:

 • Kalkulasjon, samt gi tilbud
 • Lage kalkyler og månedlige oppfølginger av prognoser
 • Fakturering
 • Tilrettelegging før oppstart, planlegge og gjennomføre oppstartsmøte
 • Tilleggsarbeid, herunder følge opp og rapportere fremdrift og avvik både internt og eksternt
 • Avviksbehandling
 • Følge opp produktivitet
 • Innkjøp av materiell og utstyr
 • Kontroll av time og material forbruk
 • Dokumentasjon til kunde
 • Følge opp prosjekt til ferdigstillelse
 • Gjennomføre oppstarts- og evalueringsmøte av prosjektene.
 • Utarbeide kvalitet, HMS, SHA og ytre miljø dokumentasjon på prosjektet
 • Utøve rollen som SHA koordinator for prosjekt, når det kreves

En prosjektleder skal følge med på oppdragsmuligheter og drive aktivt salg overfor eventuelle oppdragsgivere. Han skal tilrettelegge montørens arbeidsunderlag og vurdere behovet for opplæring av montører slik at kvalitetskravene våre tilfredsstilles. I samråd med HMS skal prosjektlederen vurdere eventuelle behov for rutineendringer. Han skal også holde seg løpende informert om bedriftens økonomi og nye lover og forskrifter. I tillegg er han ansvarlig for å oppdatere sin egen tekniske kompetanse på gjeldende fagområder. 

Ansvar og myndighet

Prosjektleder skal delegere arbeidsoppgaver og har ansvar for ordreplanlegging, produksjons- og installasjonsplanlegging. En prosjektleder har HMS ansvar i prosjektene og kan utøve rollen som SHA koordinator for prosjekt. Rollen krever overordnet fokus på områdene SHA og ytre miljø, og er økonomisk uavhengig. Prosjektlederen har også ansvar for månedlig økonomisk oppfølging og rapportering av prosjektstatus.  Nærmeste overordnede er avdelingsleder og divisjonsdirektør. 

Krav til kvalifikasjoner

Her viser vi til forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk av 19. desember 1975. En prosjektleder skal ha gjennomført SHA koordinator opplæring. I tillegg til dette bør du som prosjektleder ha utdanning innen økonomi og markedsføring, kjenne til lovverket, regler og forskrifter om internkontroll, kvalitetssikring og ha en høy forretningsmoral.