shutterstock_1400170439

Bærekraft, HMS & Åpenhetsloven

 «Alle skal komme trygt og glad hjem – hver dag»

HMS, kvalitet og ytre miljø

Nettpartners HMS-visjon er null skader i forbindelse med et hvert arbeid utført for selskapet:

«Alle skal komme trygt og glad hjem – hver dag»

Vi skal ikke ha noen hendelser som medfører alvorlige eller varige personskader.

I Nettpartner har alle et ansvar for helse, miljø og sikkerhet, og vi jobber systematisk med forebyggende tiltak i alle våre arbeidsoppgaver. Risikovurderinger gjøres allerede ved befaring av prosjektet og oppdateres gjennom prosjektets levetid. Sammen med «Sikker Jobb Analyse» utgjør vurderinger med risikoreduserende tiltak fundamentet i vårt HMS-arbeid.

HMS, kvalitet og ytre Miljø - Nettpartner

Kvalitet

Nettpartner er NS-EN ISO 9001:2015 sertifisert. Nettpartners kvalitetspolitikk skal sikre leveranser til avtalt tid, kvalitet og høy kundetilfredshet.Kvalitetsmål skal også bidra til at vi når våre HMS- og forretningsmål.

Nettpartner har et styringssystem som inneholder instrukser, rutiner, sjekklister og maler.

Styringssystemet brukes av hele organisasjonen. Nettpartner har også systemer for innmelding av hendelser og forbedringsforslag.

Design uten navn - 2022-04-03T134149.110

Ytre miljø

Nettpartner er NS-EN ISO 14001:2015 sertifisert. Nettpartners mål for ytre miljø er:

«Nettpartner skal gjennomføre sine prosjekter på en skånsom måte og minimalisere skader på miljøet».

Selskapet arbeider for å redusere den effekten arbeidsrelaterte aktiviteter påfører naturen og omgivelsene.

Nettpartner skal i sitt arbeid legge til grunn føre-var-prinsippet, og ta initiativ som oppmuntrer til utvikling av miljøvennlige teknologier. Materialer og energi skal brukes på en best mulig måte og bidra til minimering av Nettpartners klimaavtrykk.

Nettpartner vil ha et mål fra 2022 om å redusere egne klimagassutslipp med 60 % innen 2030, fra referanseåret 2020. Det er utarbeidet en plan på hvordan vi skal jobbe mot dette målet. Flere av tiltakene er allerede igangsatt.

Ytre miljø

Åpenhetsloven

Hensikten med Åpenhetsloven er å etablere full respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for alle bedrifter og leveransekjeder, herunder også å sikre allmenheten tilgang til relevant informasjon.

Alle selskaper har nå en informasjonsplikt, herunder skal det lages aktsomhetsvurderinger der man blant annet skal kartlegge risikoen for brudd på nevnte forhold i eget selskap og hos leverandører samt definere og iverksette egnede tiltak.

Nettpartner vil bestrebe seg på å gi tilbakemeldinger på informasjonskrav så snart som mulig. I besvarelsen vil Nettpartner begrense innsynsretten til områder som private eller personlige forhold, GDPR og konkurransesensitive forhold, i den grad det betraktes som nødvendig, samt dersom informasjonskravet ikke anses å være relevant ut fra lovens hensikt.

Åpenhetsloven

Nettpartners utvalgte bærekraftsmål

Dette er Nettpartners 5 utvalgte bærekraftsmål

 

Vår samfunnsoppgave

Nettpartner har, som Norges største elkraftentreprenør, en viktig samfunnsoppgave foran seg; å finne gode og bærekraftige løsninger for det grønne skiftet og elektrifiseringen av Norge. Bærekraftig utvikling betyr å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge for framtidige generasjoner.

Bærekraft står høyt på agendaen i Nettpartner da det er en sentral og nødvendig del av det grønne skiftet. På bakgrunn av dette har Nettpartner utarbeidet en bærekraftstrategi med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Nettpartner ønsker å etablere bærekraft som et konkurransefortrinn. Herunder å differensiere seg fra konkurrenter og mindre aktører ved å benytte bærekraft som et kraftfullt virkemiddel i arbeidet for kundenes grønne skifte, samt gjennom å kunne dokumentere sitt eget miljøavtrykk.

 

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 hovedmål og skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Oppnåelse av bærekraftmålene er helt avhengig av næringslivets innsats. Nettpartner har valgt ut fem av hovedmålene som selskapet har forpliktet seg til å arbeide videre med.

Forpliktende mål

Ledelsen har utarbeidet forpliktende mål for disse fem områdene og konkretisert de tiltak Nettpartner må gjennomføre for å sikre måloppnåelse. Dette er beskrevet i vår bærekraftstrategi. Ledelsen har ansvar for at mål og tiltak er kjent for alle i selskapet og for å følge opp tiltak. Sammen skal vi jobbe for å nå målene som har blitt satt.

Gode kundeløsninger

Nettpartners viktigste bidrag for en bærekraftig utvikling er å levere kundeløsninger som gir mindre miljøavtrykk, herunder også redusere miljøavtrykket i selve leveranseprosessene. Vår viktigste ressurs – våre og samarbeidspartneres ansatta – er naturligvis i fokus, og skal jobbe for å  sikre gode arbeidsplasser internt og bidra til gode arbeidsvilkår for leverandørers ansatte. 

Grønt samarbeid

Nettpartner arbeider på mange områder i dag som gjør at selskapet kan være en god bidragsyter og samarbeidspartner i det grønne skiftet. Selskapet har siden 2020 jobbet med gode løsninger for den maritime sektor og fossil- og utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Vi samarbeider med flere aktører, både små og store – blant annet Ramirent for en grønnere byggeplass og Smart Elektro for høyspentløsninger på ladestasjoner.

Kontaktpersoner

Kjetil Haukebø

Kjetil Haukebø

HMS- og kvalitetsjef 41488661
Gunlaug Kristin Engen

Gunlaug Kristin Engen

HMS Ytre miljø rådgiver 41935044