Nettpartners bærekraftstrategi – vårt bidrag til FNs bærekraftsmål

Bærekraftstrategi Nettpartner

Vår samfunnsoppgave

Nettpartner har, som Norges største elkraftentreprenør, en viktig samfunnsoppgave foran seg; å finne gode og bærekraftige løsninger for det grønne skiftet og elektrifiseringen av Norge. Bærekraftig utvikling betyr å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge for framtidige generasjoner.

Bærekraft står høyt på agendaen i Nettpartner da det er en sentral og nødvendig del av det grønne skiftet. På bakgrunn av dette har Nettpartner utarbeidet en bærekraftstrategi med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Nettpartner ønsker å etablere bærekraft som et konkurransefortrinn. Herunder å differensiere seg fra konkurrenter og mindre aktører ved å benytte bærekraft som et kraftfullt virkemiddel i arbeidet for kundenes grønne skifte, samt gjennom å kunne dokumentere sitt eget miljøavtrykk.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 hovedmål og skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Oppnåelse av bærekraftmålene er helt avhengig av næringslivets innsats. Nettpartner har valgt ut fem av hovedmålene som selskapet har forpliktet seg til å arbeide videre med.

Forpliktende mål

Ledelsen har utarbeidet forpliktende mål for disse fem områdene og konkretisert de tiltak Nettpartner må gjennomføre for å sikre måloppnåelse. I tillegg til bærekraftsmålene har Nettpartner mål for kvalitet og HMS som sammenfaller med flere av disse. Ledelsen har ansvar for at mål og tiltak er kjent for alle i selskapet og for å følge opp tiltak. Sammen skal vi jobbe for å nå målene som har blitt satt.

Gode kundeløsninger

Nettpartners viktigste bidrag for en bærekraftig utvikling er å levere kundeløsninger som gir mindre miljøavtrykk, herunder også redusere miljøavtrykket i selve leveranseprosessene, sikre gode arbeidsplasser internt og bidra til gode arbeidsvilkår for leverandørers ansatte. 

Grønne samarbeid

Nettpartner arbeider på mange områder i dag som gjør at selskapet kan være en god bidragsyter og samarbeidspartner i det grønne skiftet. Selskapet har siden 2020 jobbet med gode løsninger for den maritime sektor og fossil- og utslippsfrie bygg- og anleggsplasser.

Nettpartners grønne arbeider inkluderer blant annet:

 • Elektrifisering av oppdrettsanlegg
 • Bygging av landbasert oppdrettsanlegg
 • Resirkulere transformatorer for utvidet levetid
 • Konseptbaserte løsninger for å oppnå utslippsfrie byggeplasser
 • Utleie av byggestrøm med grønn energi
 • Bygging av powerbank
 • Etablere tilførsel og ladestasjoner for:
  - fergelading
  - cruiseskip
  - marinaer
  - billading

Nettpartners 5 utvalgte bærekraftsmål

Dette er Nettpartners 5 utvalgte bærekraftsmål

Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vårt mål er å sikre at ansatte i Nettpartner har en trygg og anstendig arbeidsplass.

Dette vil vi oppnå ved å:

 • Utøve nulltoleranse for diskriminering, trakassering og mobbing.
 • Fremme likestilling mellom kjønnene, herunder arbeide for økt antall kvinner i selskapet.
 • Fortsette å være en attraktiv plass for lærlinger.
 • Sikre at Nettpartners leverandører har respekt for grunnleggende menneskerettigheter og har anstendige arbeidsforhold for sine ansatte.

Hvordan skal vi følge dette opp?

 • Gjennomføre medarbeidersamtaler og spørreundersøkelser for å avdekke og korrigere uønsket adferd hos ansatte.
 • Følge opp varslede kritikkverdige forhold.
 • Opprettholde samfunnsansvar med å utdanne lærlinger. Gjennomføre sluttsamtaler.
 • Følge opp kravene til våre leverandører.

Bærekraftsmål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

Vi skal finne gode løsninger i det grønne skiftet for norske virksomheter.

Hvordan skal vi følge dette opp?

 • I samarbeid med andre aktører skal vi utvikle effektive og ressursbesparende konseptløsninger.

Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi skal levere tjenester med et forsvarlig miljøavtrykk for det lokale og globale miljøet.

Hvordan skal vi følge dette opp?

 • Kjøpe varer og tjenester til eget forbruk med en lav miljømessig påvirkning og av riktig kvalitet (grønne innkjøp).
 • Vi skal påvirke våre kunder til å velge tilsvarende miljøprofil.
 • Vi skal tilby kundene våre varer og tjenester med lav miljømessig påvirkning som et alternativ (grønne opsjoner).
 • Planlegge å gjennomføre en ressurseffektiv produksjon Herunder sikre «First time fix» gjennom god planlegging og gode logistikkløsninger
 • Vi skal tilstrebe å reparere utstyr fremfor å kjøpe nytt, der dette er hensiktsmessig i forhold til kvalitet og ressurser

Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene

Vi skal redusere våre egne klimagassutslipp målt i forhold til vår totalproduksjon.

Hvordan skal vi følge dette opp?

 • Bruk av fossilfrie energikilder, kortreist arbeidskraft, høy bruk av videokonferanser og god logistikk.
 • Tilby miljøtilpassede løsninger i samarbeid med kunder og andre interessenter.

Bærekraftsmål 15: Livet på land

 • Nettpartner skal redusere vårt fysiske miljøavtrykk, herunder ikke-sirkulært avfall, i forhold til vår totalproduksjon. Vi skal utføre arbeidet slik at påvirkningen på det biologiske mangfoldet blir minst mulig påvirket.

Hvordan skal vi følge dette opp?

 • Følge byggherrenes miljøplaner og våre egne interne miljøkrav.
 • Behandle avfall på en sikker og forsvarlig måte og bidra til både gjenbruk og gjenvinning.
 • Erstatte miljø- og helsefarlige kjemikalier/produkter.