Nettpartners HMS-policy

Målet med HMS-arbeidet i selskapet er å skape en sikker og helsefremmende arbeidsplass for hver enkelt medarbeider.

Vi bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur for kraftforsyning og jernbane. Våre ansatte er i mange sammenhenger utsatt for økt risiko i sitt arbeid. Det er derfor viktig at våre ansatte har den nødvendige opplæring og tilstrekkelig oppmerksomhet for å kunne utføre sine oppgaver på en sikker måte.

Nettpartners HMS-visjon er at vi ikke skal ha noen hendelser som medfører alvorlige og/eller varige personskader. Vi jobber for at: «Alle skal komme trygt og glad hjem hver dag».

For å nå våre mål og fatte gode HMS-beslutninger, jobber vi ut ifra følgende prinsipper:

  • Nettpartner skal utføre et systematisk HMS-arbeid for å oppnå gode interne rutiner og risikostyring, mindre sykefravær og større grad av medvirkning blant de ansatte.

  • Helse, miljø og sikkerhet er et lederansvar som skal utøves gjennom hele linjeorganisasjonen, fra øverste leder til den enkelte ansatte og er en del av resultatansvaret. Alle har et ansvar for å opptre sikkert og helsefremmende og ta vare på hverandre.

  • Kompetanseutvikling sikrer at medarbeidere har riktig kompetanse til å lede og bidra i HMS- arbeidet internt. Alle skal delta aktivt i utvikling og forbedring av arbeidsmetoder og bygging av fagkompetanse.

  • Det skal være en god dialog og et godt samarbeid med kundene og andre interesseparter for å sikre et sikkert arbeidsmiljø i hele verdikjeden.

  • Kontinuerlig forbedring av HMS-arbeidet skal etterstrebes.

  • Vi forplikter oss til å overholde gjeldende lover og forskrifter samt forholde oss til eksterne krav på en profesjonell måte.

Denne HMS-policyen gjelder for alle i Nettpartner. Den er utarbeidet på bakgrunn av Nettpartners mål og verdier. Det er utarbeidet en egen miljøpolicy.