Nettpartners Kvalitetspolicy

Nettpartner har utarbeidet en overordnet kvalitetspolicy som gjelder for hele virksomheten og er en del av styringssystemet. Målet med kvalitetsarbeidet er å levere produkter og tjenester med god kvalitet som tilfredsstiller kunders og myndigheters krav.

For å nå våre mål og fatte gode beslutninger jobber vi ut fra følgende prinsipper:

  • Nettpartners leveranser til kunder skal holde høy kvalitet og er gode referanser for fremtidige prosjekter.
  • Vi forplikter oss til å overholde gjeldene lover og forskrifter, følge opp kundens krav i tillegg til våre egne kvalitetskrav samt kravene i ISO 9001.  
  • Planlegge å gjennomføre en ressurseffektiv produksjon. Herunder sikre «First time fix» gjennom god planlegging og gode logistikkløsninger
  • Kvalitetsarbeidet skal drives systematisk med tydelig struktur der lederskapet er ansvarlig og kvalitetsbevisst.  
  • Alle ansatte skal ha en bevisst holdning til kvalitet.
  • Dialogen med kunder, leverandører, myndigheter og andre interessenter bygger på tillit og samarbeid
  • Vi skal kontinuerlig arbeide med forbedring av arbeidsmetoder og prosesser, og styringssystemet skal videreutvikles tilsvarende.
  • Vi skal være en lærende og utviklende organisasjon, med stor vekt på medarbeideres medvirkning og trivsel. Dette skal bidra til ett godt arbeidsmiljø og en stabil arbeidsstokk.

Gjennom et kontinuerlig forbedringsarbeid, skal vi forbedre kvalitet og arbeidsprosesser i retning av mer bærekraftige og fremtidsrettede løsninger.

Nettpartner skal være en foretrukken samarbeidspartner for våre kunder slik at de får utført sine oppdrag med en god kvalitet med bærekraftige løsninger.