Nettpartners Miljøpolicy

Nettpartner har utarbeidet en overordnet miljøpolicy som gjelder for hele virksomheten og er en del av styringssystemet. Nettpartner skal forbedre egen miljøprestasjon og være drivkraft i miljøarbeidet i bransjen for elkraftentreprenører.

Målet med miljøarbeidet er å øke ressurseffektiviteten, fase ut miljø- og helsefarlige produkter og bli mer klimanøytrale. Vi skal følge gjeldende standarder, lover og regler samt byggherrens miljø- og transportplan og våre egne miljøplaner.

For å nå våre mål og fatte gode beslutninger jobber vi ut fra følgende prinsipper:

  • Nettpartner skal minimalisere miljøavtrykket i gjennomføringen av sine oppdrag slik at påvirkning på det lokale og globale miljøet blir minst mulig.

  • Vi forplikter oss til å overholde gjeldende lover og forskrifter i tillegg til å følge byggherrenes miljøplaner og våre egne interne miljøkrav samt kravene i ISO 14001.

  • Planlegge å gjennomføre en ressurseffektiv produksjon. Herunder sikre «First time fix» gjennom god planlegging og gode logistikkløsninger

  • Nettpartner skal behandle avfall på en sikker og forsvarlig måte slik at avfallet gir minst mulig skade på mennesker og naturmiljøet. Vi skal bidra til gjenbruk og gjenvinning av avfallet.

  • Miljøarbeidet skal drives systematisk med tydelig struktur der lederskapet er ansvarlig og miljøbevisst.

  • Selskapet skal bidra til en bærekraftig utvikling med blant annet bruk av fossilfrie energikilder, bruk av kortreist arbeidskraft og tilby miljøtilpassede løsninger og produkter i samarbeid med kunder og andre interessenter

  • Nettpartner skal kjøpe varer og tjenester til eget forbruk med lav miljømessig påvirkning og av riktig kvalitet (grønne innkjøp) og vi skal påvirke våre kunder til å velge varer med tilsvarende miljøprofil.

  • Vi skal tilstrebe å reparere utstyr fremfor å kjøpe nytt, der dette er hensiktsmessig i forhold til kvalitet og ressurser.

  • Det skal vurderes ved hvert oppdrag å bruke sertifiseringsverktøyer for bærekraft (eksempelvis Ceequal/Breeam).

Gjennom et kontinuerlig forbedringsarbeid, skal vi forbedre kvalitet og arbeidsprosesser i retning av mer bærekraftige og fremtidsrettede løsninger. Nettpartner skal være en foretrukken samarbeidspartner for våre kunder slik at de når sine bærekrafts- og miljømål og bidrar vesentlig til det grønne skiftet.

Nettpartner har også utarbeidet egen HMS-policy og bærekraftstrategi som også er en del av styringssystemet.