provisorisk høyspent nettstasjon på Hadeland, presentert av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (avbildet) forteller til avisen Hadeland at miljøgata er et prakteksemplar på hva vi kan få til innen utslippsfrie anleggsplasser.

Én nettstasjon for hele maskinparken

Traséen det jobbes på er kanskje ikke den lengste sammenlignet med større riksveisprosjekter. Men miljøgata er allikevel et omfattende prosjekt på andre områder.

Driftsleder i Nettpartner, Øyvind Eriksrud, forteller at det er et stort effektbehov gjennom hele byggeperioden:

— Å dekke effektbehovet i miljøgata krever tett samarbeid mellom alle aktører i prosjektet for å finne riktige, bærekraftige og utslippsfrie løsninger. Nettpartner bidrar med å sørge for riktig utstyr for å få tilstrekkelig effekt til å holde alle elektriske kjøretøy, maskiner og utstyr i drift, forklarer Eriksrud.

Strømtilførselen kommer fra en provisorisk høyspent nettstasjon som kobles opp mot høyspentnettet til Glitre. Nettpartner monterer og spenningssetter høyspentanlegget, i tillegg til å inneha driftslederrollen.

Skap- og ladeenheter, som byggestrømskap, hurtigladestasjoner og batterihengere, leveres av forskjellige leverandører, men kobles på samme nettstasjon.

Les mer om hvordan Nettpartner jobber med Det grønne skiftet her ⇒

provisorisk nettstasjon i miljøgata Her avdukes den provisoriske nettstasjonen fra Nettpartner.

Tryggere ferdsel

Pilotveiprosjektet til Statens Vegvesen, med Anlegg Øst som hovedentreprenør, bygges med mål om 90 prosent utslippsfritt anleggsarbeid. Det inkluderer utbygging av 1000 meter ny vei langs strekningen fordelt på to etapper, inkludert:

  • dypstabilisering av grunnforhold
  • graving
  • transport
  • bygging av sykkelvei
  • bygging av fortau
  • ny rundkjøring
  • asfaltering

Prosjektet startet opp i starten av februar og forventes ferdig 15. november 2024. Når miljøgata er ferdigstilt skal den bidra til bedre fremkommelighet og sikrere vei for alle trafikanter.

Les mer på Nettpartnerbloggen: Fra fossilfri til utslippsfri bygg- og anleggsplass innen 2025 – er du klar?

Verdifull erfaring for flere bransjer

Erfaringen og kompetansen fra dette arbeidet blir svært nyttig for lignende prosjekter fremover og for å nå målene om 55 prosent utslippskutt fra byggeprosjekter innen 2030.

Omtrent 20 prosent av utslippene i forbindelse med veibygging kommer fra dieseldrevne anleggsmaskiner og transport av nødvendige materialer, masser og utstyr. Andre utslipp er knyttet til selve bygge- og produksjonsfasen av blant annet betong, asfalt og stål.

Målet med disse type løsninger er å tilrettelegge for elektrifisering på bygg- og anleggsplasser med stort effektbehov, blant annet ved å effektivisere ladingen slik at maskiner og utstyr ikke står i ladekø og forsinker arbeidet. Ladestasjoner spiller derfor en nøkkelrolle i å redusere klimagassutslipp.

Les mer på Nettpartnerbloggen: Fasene i et utslippsfritt byggeprosjekt - hva trenger du når?


Vær tidlig ute med konsesjonssøknaden!

Det blir stadig vanligere å hente effekt fra høyspentnettet etter hvert som flere byggeprosjekter blir delvis eller helt utslippsfrie og effektbehovet øker. Skal du ha en midlertidig eller permanent nettstasjon der du selv står som eier eller leietaker må du ha en driftslederavtale i tillegg til konsesjon fra NVE. Erfaringsmessig kan søknadsprosessene ta veldig lang tid, og montering av nettstasjonen kan ikke starte før konsesjon er gitt.

— Vi oppfordrer alle byggherrer som skal begi seg ut på utslippsfrie byggeprosjekter om å være veldig tidlig ute med å søke om konsesjon, poengterer Eriksrud i Nettpartner.

Last ned gratis sjekkliste: UTSLIPPSFRI BYGGEPLASS