Bussveien effektbelysning og belysning - Nettpartner

«Bussveien» utføres i flere etapper, der en og en strekning bygges ut kontinuerlig mellom Stavanger og Sandnes. Prosjektet er en del av Bymiljøpakken på Nord-Jæren, men arbeidet med noen av delstrekningene startet allerede i 2014. Til slutt, skal alle delstrekningene resultere i 50 km med ny vei og et bedre kollektivtilbud.

Det er et prosjekt som på mange måter kommer til å transformere transportsystemet på Nord-Jæren og som trenger det riktige mannskapet for å gjennomføre jobben riktig. I tillegg til utbygging av vei, bruer og tunneler, er det behov for vei- og effektbelysning underveis i prosjektet.

Hvem er involvert i prosjektet?

Rogaland fylkeskommune er byggherre og leder prosjektet. På grunn av kompleksiteten og omfanget av prosjektet er det ulike entreprenører som har fått tildelt kontrakter til de forskjellige etappene langs Bussveien. Nettpartner på sin side er involvert i arbeidet som elektromontør i fire av etappene og er leid inn på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune og følgende entreprenører:

Fra tidligere har Nettpartner gjennomført utførelsesentrepriser for Lyse på to delstrekninger - Forussletta (2015) og Vaulen (2018). De fire nyere strekningene er delt opp i to utførelsesentrepriser og to totalentrepriser. For sistnevnte er Nettpartner også med på å designe, prosjektere og utføre etappene.

Fire delstrekninger 

1. Stasjonsveien – Gauselvågen Fv.44

Dette er den største og mest omfattende strekningen i bussveiprosjektet, med 2,5 km vei. Etappen inkluderer en rundkjøring under bakken (karusellen), en sikkerhetskulvert på 450m og en bro over jernbanen. I både karusellen og kulverten trengs det tunnellbelysning. I forbindelse med støping av broen blir det benyttet en MSS-konstruksjon (Movable Scaffolding System).

Delprosjektet omfatter også tre parker, holdeplasser, effektbelysning og gobolamper. Selv om strekningen langs Fv.44 ikke er den lengste som bygges, er det altså alle elementene som må på plass som gjør den størst i omfang.

Nettpartner jobber med belysning på Bussveien

Anskaffelsesprosessen foregikk i regi av Rogaland fylkeskommune, der det for første gang ble brukt en totalentreprise med konkurransepreget dialog for å velge riktig entreprenør. Arbeidsfellesskapet Kruse Smith og Risa (KSR) hadde den mest gunstige og økonomiske løsningen samt riktig kompetanse, og ble dermed tildelt kontrakten for etappen. Ingeniør- og arkitekturrådgivningsselskapet Cowi ble med på designsiden og Nettpartner Bane er involvert i arbeidet med sikkerhetskulverten.

Nettpartner, KSR og Cowi gikk grundig til verks og startet samarbeidet allerede i planleggings- og prosjekteringsfasen. Salgs- og prosjektleder i Nettpartner Rogaland, Tor Haakon Totland, prosjekterte hvor rør skal ligge og hvor mastene settes opp for de som tegner. Han startet tidlig med å rådgi rundt lysdesign og prosjektering, med bistand fra Cowi:

 

– Vi har hatt et tett samarbeid med Cowi slik at tegningene blir riktige fra start. Å jobbe sammen om designet var ikke et juridisk ansvar, men ønsket om å sikre god kvalitet var viktig, også i forarbeidet, påpeker Totland.

I løpet av denne perioden gikk det først fire måneder og flere hundre timer på å prosjektere og beskrive tekniske løsninger, produkter og beregninger. En 3D-modell ble laget for å visualisere prosjektet og skape et vurderingsgrunnlag, også for detaljer som skulle benyttes i løpet av byggeperioden. Gravearbeidet ble igangsatt august 2022 og prosjektslutt for delstrekningen antas å være rundt juletider 2025.

2. Diagonalen – Gausel stasjonNettpartner jobber med belysning på Bussveienprosjektet

Utbyggingen av denne 1,3 km lange etappen er en forlengelse av etappen langs Fv.44. Dette er en utførelsesentreprise der Nettpartner er underleverandør for Stangeland Maskin.

Dette var Nettpartners første oppdrag for «Bussveien»-konseptet. Etappen omfatter veilys langs hele strekningen, fire signalanlegg og effektbelysning i to underganger. Arbeidet er antatt ferdig i slutten av mars 2023.

3. Gausel stasjon – Nådlandsbråtet

Denne etappen ble påbegynt våren 2021 og starter rett etter innkjøringen til Gamle Forusvei. I desember 2022 ble den 900 meter lange veien offisielt åpnet av fylkesordfører Marianne Chesak, i tillegg til en markering ved undergangen til Gausel stasjon. Dermed er det allerede noen busser som har begynt å ta i bruk delstrekningen. Risa fungerte som totalentreprenør og Nettpartner utførte prosjektering igjennom hele prosjektet.

Utbyggingen mellom Gausel stasjon og Nådlandsbråtet involverte:

  • midstilt bussvei
  • oppgradert gang- og sykkeltilbud
  • to busstasjoner
  • to underganger (en ved Gausel og en ved Nådlandsbråtet)

Undergangen ved Gausel stasjon ble dekorert av skolebarn fra Gausel skole med fine barnetegninger under åpningen. Også undergangen ved Nådlandsbråtet har blitt dekorert, her med historier om Gauseldronningen og lokal vikinghistorie innprentet direkte i betongen! 

4. Nådlandsbråtet – Hans og Grete stien

Den fjerde etappen Nettpartner er med på vil måle 1200 meter med midtstilt bussvei når den står ferdig, inkludert sykkelvei og gangfelt på hver side, med stikkvei til flyplassen. Strekningen binder sammen bussvei på Forussletta med bussveien på Gausel, der sistnevnte også bygges av Nettpartner og Risa. I tillegg bygges det en stor undergang som vil ha behov for effektbelysning samt annet omfattende arbeid i grunnen i området.

Det er Grunn-Service AS som er oppdragsgiver for Nettpartner i denne omgang. Arbeidet er i antatt ferdig i løpet av 2025.

Nettpartner med flere roller i planleggings- og utbyggingsfasen

Å tilrettelegge for og å bygge ut vei- og effektbelysning er noen av Nettpartners sentrale oppgaver i de forskjellige etappene. Det innebærer kartlegging, overvåkning, omlegging og ivaretakelse av infrastrukturen i området, blant annet for L-nett og Lyse Lux.

– Vårt hovedansvar ligger i å flytte utstyret dit det trengs når det trengs, slik at det er belyst til enhver tid. Det går dessverre ikke an å stenge ned veiene bare for å få bygget ut. Derfor koordinerer vi belysning, mens de andre legger plan for trafikkflyten, forklarer Geir Maldal, avdelingsleder i Nettpartner Rogaland.

I tillegg sørges det for LFS i forbindelse med gravearbeid, samt oppkobling mot lavspent og høyspent nett langs delstrekningene. Tilgang til energimontører som kan sørge for strømtilførsel når det trengs er avgjørende i prosjekter som dette.

Spesialkompetanse innen vei- og effektbelysning

Nettpartner har god og lang erfaring med å veilede kunder om veibelysning, og har bygget opp god kompetanse i feltet. Det innebærer også arbeid med bygging av kulvert, som blant annet må følge broforskrift og ikke tunnelforskrift som mange kanskje tror. 

Vi bruker en blanding av energimontører og elektrikere for å utføre denne type oppdrag. Det er allerede bygd ut mange kilometer med spesiell belysning, blant annet i et annet prosjekt som involverte firefelts vei for buss med signalanlegg og LED-striper for å regulere trafikken. I alle deletappene følger vi i tillegg opp kunden gjennom hele prosessen, slik at vi sammen finner de beste løsningene.