Ny regionalnettlinje Hasle-Råde-Halmstad

Det etableres en regionalnettlinje for Elvia, en linje på nesten tre mil som består av totalt 93 master. I dag er tre fjerdedeler av prosjektet gjennomført. Det startet i februar 2019 og er berammet å være ferdig i løpet av andre kvartal 2021. Prosjektet innebærer alt fra riving av gamle linjer til graving, fundamentering, mastereis og strekking av nye linjer. Grensesnittet for vårt arbeid er innstrekkstativ på trafostasjonene inkludert noe stasjonsarbeid. På det meste har det vært 28 personer i sving, men gjennomsnitts-bemanningen er på 15 personer. Bemanningen frem til prosjektets avslutning anslås å være et sted mellom cirka 8-12 montører.

Ny regionalnettlinje Hasle-Råde-Halmstad

God planlegging sikrer et komplekst prosjekt

Prosjektet er noe mer komplekst enn vanlig blant annet fordi et par fundament er pelefundament, det vil si at de står på stålstag nedboret i fjell. I tillegg kreves det også spunting av noen fundament da grunnen er dårlig på flere av stedene og ligger tett inntil jernbane. Linjene trekkes både over store veier, jernbane, elver og forurensede jordbruksområder – noe som byr på utfordringer.

Det har vært et tidkrevende arbeid med forberedelser og koordineringsarbeid overfor flere offentlige myndigheter, blant annet Statens Vegvesen, NVE og Mattilsynet. Det er krysninger både over Glomma og tilstøtende elver, E6 og flere fylkesveier. Dialogen har også vært tett med Bane NOR siden kraftlinjene flere ganger krysser både enkelt- og dobbeltspor på jernbanelinjen. Alle nevnte forhold drar opp kompleksiteten i prosjektet. Krysningene krever spesielt mye planlegging. Her må det søkes om gitte tidspunkt for å kunne gjennomføre arbeidet da det kreves stans i togtrafikken, og det er strikte regler for hvordan og når arbeidet kan utføres.

Arbeidet på E6-strekket ble gjort nattestid i løpet av en helg. Arbeidet innebar bl.a. krysning av E6. Veien skulle i den forbindelse være stengt i tre netter, noe som krevde eget vedtak hos Statens Vegvesen. En stor del av arbeidet skjer i forkant for å sikre at selve jobben flyter så bra som mulig innenfor det lille “stengevinduet” prosjektet blir tildelt. Takket være god planlegging og tilstrekkelige forberedelser ble arbeidet gjennomført i løpet av to netter.

Omfattende hensyn å ta

Store deler av jobben skal gjøres i dyrket jord, og det er mange eiendommer som er belagt med kjørerestriksjoner av miljøhensyn med tanke på jorden. Spesielt gjelder dette områder med potetsyste og floghavre. Det innebærer mye kommunikasjon med grunneiere og Mattilsynet for å utføre arbeidet i henhold til de retningslinjer som foreligger. Alle slike prosjekter må ha en miljø- transport- og anleggsplan, en såkalt MTA-plan. For dette prosjektet laget Elvia en MTA-plan som må godkjennes av NVE og Mattilsynet. Også kommunale instanser blir koblet inn i denne vurderingen av MTA-planen. Her er det med andre ord mange spesielle forhold som må hensyntas underveis.

Ett av de største prosjektene for Elvia

Prosjektet er så og si en ren tjenesteleveranse. Byggherre står for alt av master, armaturer og linjemateriell, mens Nettpartner står for selve arbeidet og noen materialleveranser. Sett under ett har dette prosjektet gått veldig bra, og i det store og det hele har prosjektet holdt en fin fremdrift. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger underveis på det arbeidet som er utført både fra Elvia og NVE. Nå satser vi på å holde trykket og levere som planlagt i andre kvartal 2021.